Capital

Hovedpunkter

Ferd Capital har gjennom 2019 fortsatt å fokusere på investeringsmuligheter som utnytter Ferds evne til fleksibilitet, partnerskap og langsiktighet

Ferd Capital oppnådde i 2019 en avkastning på 16%

God resultatutvikling i mange av porteføljeselskapene

Mot slutten av året ble Ferd ny hovedeier i Simployer AS (tidligere Infotjenester AS)

Etter sterk verdiutvikling solgte vi oss helt ut av Scatec Solar. Gjennom året økte vi vår eierandel i det børsnoterte selskapet Nilfisk (Danmark).

1/5

Marked

I 2019 har den makroøkonomiske utviklingen vært turbulent. Veksten i utviklede markeder har svekket seg, samtidig som handelskrig og Brexit har skapt usikkerhet om fremtidsutsiktene. For å møte dette har sentralbankene i Europa og USA senket rentene. I finansmarkedene har aksjer hatt et meget sterkt år med ledende indekser opp 25 – 30%. I Norge har utviklingen også vært sterk, selv om oppgangen på ~16% er svakere enn i landene rundt oss. Dette har resultert i at prisingen av selskaper nå generelt sett er høy sammenlignet med historiske nivåer. Det økende fokuset på ESG har også vært en sentral trend i 2019, noe som har påvirket verdiutvikling i enkeltselskaper og sektorer.

Ferd Capital har gjennom 2019 fortsatt å fokusere på investeringsmuligheter som utnytter Ferds evne til fleksibilitet og langsiktighet. I det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet opplevde vi også i 2019 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper

  • Aibel opplevde i 2019 høy aktivitet og god prosjektgjennomføring innen alle forretningsområdene, der spesielt Njord Bravo og Johan Sverdrup P2 var viktige bidragsytere. Selskapet har gjennom 2019 befestet sin posisjon innen havvind gjennom tildeling av EPC-kontrakter for utviklingen av Dolwin 5 og Doggerbank. I 2019 fikk Aibel en total ordreinngang på over 12 mrd NOK sammenlignet med 13 mrd NOK i 2018.
  • Brav har i 2019 tatt nye skritt på reisen mot å bli et profesjonelt merkevarehus. Drevet av sterk utvikling i de internasjonale markedene har Brav-konsernets totale omsetning økt sammenlignet med 2018, til tross for et turbulent norsk og nordisk sportsmarked. Også i 2019 har Brav investert betydelige ressurser i digital infrastruktur og organisasjonsutvikling som har påvirket resultatet, men vil ruste selskapet for lønnsom vekst fremover.
  • Fürst Medisinsk Laboratorium har i 2019 opprettholdt sin markedsandel og fortsatt å levere gode resultater gjennom kontinuerlig fokus på sikker drift og høy faglig kvalitet i hvert ledd av produksjon. Gode og brukervennlige IT systemer samt høy servicegrad mot eksisterende og nye kunder er to av Fürst sine konkurransefortrinn. I 2019 har Fürst tatt et langt skritt i utviklingen av WebMed som i løpet av høsten 2019 ble skilt ut som et eget selskap. WebMed er et elektronisk journalsystem rettet mot primærhelsetjenesten med planlagt lansering i 2020.
  • Elopak har i 2019 hatt god fremdrift på tiltak for vekst og effektivisering av driften. Selskapet økte omsetningen i Nord Amerika og innen aseptisk melk. Det ble plassert et antall av den nye aseptiske fyllemaskinen for bruk til både juice og melk. Samtidig ble det også investert i nye ressurser som skal styrke selskapet i arbeidet med bærekraft og strategisk markedsføring. Det jobbes intensivt med å gjøre Elopak best mulig posisjonert fra et miljøperspektiv ettersom dette får økt fokus fra kunder, konsumenter og regulatorer.
  • Fjord Line leverte i 2019 en omsetningsvekst på nær 5%. Rederiet nådde en ny rekord med over 1,4 millioner passasjerer, men opplevde en marginal nedgang i fraktenheter. Selskapet fortsetter å levere en god resultatforbedring drevet av trafikkvekst og inntekter per gjest, samt fokus på effektiv drift. Selskapet har videreført arbeid og investeringer til profesjonalisering og digitalisering i alle ledd for å bedre kundeopplevelsen og effektivisere interne arbeidsprosesser.
  • Interwell hadde et meget sterkt år i 2019. Både topplinjen og inntjeningen fortsatte den gode veksten fra 2018. Dette var drevet både av økt markedsandel i internasjonale markeder, samtidig som det var god vekst for nyutviklede produkter på norsk sokkel. Selskapet fortsetter å utnytte den solide plattformen og teknologien til å vokse i geografier der vi allerede er tilstede. Satsningen på ny teknologi fortsetter også med uforminsket styre for å sikre den sterke posisjonen i årene fremover.
  • Mestergruppen gjennomførte i 2019 flere viktige oppkjøp og styrket sin markedsposisjon ytterligere. Oppkjøpet av Ski Bygg har skapt en sterkere posisjon på Østlandet, mens kjøpet av huskjeden Nordbohus befester Mestergruppens posisjon som Norges ledende boligbygger. Gjennom oppkjøpet av XL Bygg AB er Mestergruppen nå også etablert i Sverige. Gjennom økt skala og sterkere innkjøpsmakt blir MG en stadig mer attraktiv partner for uavhengige byggevareaktører
  • Servi opplevde i 2019 en bedring i markedsforholdene drevet av økt aktivitet innenfor blant annet offshore- og marinesegmentene. Markedet viser tegn til videre oppgang som igjen viser seg i økt ordreinngang. Gjennom 2019 har Servi fortsatt arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået og gjennomført flere forbedringstiltak for å øke konkurransekraften, herunder satset videre på service og ettersalg, hatt fokus på å øke lønnsomheten i leveransene og innført ny organisasjonsmodell.
  • Mnemonic opplevde i 2019 fortsatt vekst, særlig innen deteksjon av sikkerhetstrusler og produktsalg. Mnemonic vant i 2019 viktige kontrakter i Norge og i Sverige. Selskapet gjør samtidig betydelige investeringer i å bygge en internasjonal posisjon gjennom eget salgsapparat. Etterspørselen fortsetter å øke etter tjenester og produkter relatert til IT sikkerhet, samtidig som selskapet opplever konkurranse om dyktige ansatte. Mnemonic har i 2019 flyttet inn i nye kontorer og vant Great Place to Work i Norge.

Transaksjoner

I 2019 har Ferd Capital kjøpt seg ytterligere opp i de børsnoterte selskapene Nilfisk og XXL.

I Scatec Solar har vi realisert hele beholdningen til en betydelig gevinst.

I det private mandatet har vi kjøpt 71% av Simployer.

Special Investments mandatet har gjennomført to nye investering i 2019, Åkerblå og Therma, begge gjennom Broodstock Capital Partners.

Organisasjon

Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom tre investeringsmandater; Private selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 14 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og andre selskaper.

Fremtidsutsikter

Ferd Capital har en portefølje av selskaper innen ulike sektorer som vi mener er godt posisjonert for å skape verdi i 2020 og fremover. Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet og vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter. Våre tre investeringsmandater gir oss stor grad av fleksibilitet i type investeringer vi kan gjøre, og vi vil også i 2020 ha fokus på muligheter der vi kan utnytte Ferds fortrinn både som tilleggsinvesteringer til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.