Årsrapport

2019

Neste

Eier og styreleder

«For Ferd er eieragenda en viktig måte å drive arbeidet med bærekraft fremover»

Klikk og se årets filmer

Året 2019

Ferd som eier

Johan H. Andresen

Johan H. Andresen, Eier og styreleder

Nøkkeltall

35,0 mrd.nok

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Innestående konsernkontoordning, pengemarkedsfond, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Konsernsjefen har ordet

«Vi står i dag sterkere med en fremtidsrettet organisasjon og betydelig finansiell kapasitet, klare til å gjøre nye investeringer og utøve aktivt eierskap i våre selskaper på en bærekraftig måte.»

Les mer
Morten Borge

Morten Borge, Konsernsjef

Oppsummering av 2019 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 35,0 milliarder kroner (31,4 milliarder kroner per 31.12.2018). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 12,2 prosent. Alle forretningsområdene oppnådde en positiv avkastning i 2019 på over 10 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, ble 3,8 milliarder kroner.

Les mer

Avkastning fra etableringen av Ferd

Våre områder

Porteføljeverdi 2019 18,5 mrd.NOK

Ferd Capital har tre investeringsmandater: Privateide Selskaper, Børsnoterte Selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv investor med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.

Året oppsummert Les mer om Capital på ferd.no

Forvaltningskapital 2019 4,8 mrd.NOK

Ferd Ekstern Forvaltning kompletterer Ferds direkteinvesteringer, og investerer i internasjonale fond som omfatter et vidt spekter av ulike strategier og aktivaklasser.

Året oppsummert Les mer om Ekstern Forvaltning på ferd.no

Porteføljeverdi 2019 3,0 mrd.NOK

Ferd Eiendom har et fleksibelt investeringsmandat og gjør investeringer i alle kategorier eiendom og regioner.

Året oppsummert Les mer om Eiendom på ferd.no

Vi har tilført kompetanse, nettverk og kapital til 27 sosiale entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører; innovative selskaper med en dobbel bunnlinje – det vil si at de jobber for både sosiale og bærekraftige økonomiske resultater. I tillegg bidrar vi til å styrke feltet gjennom å styrke kjennskap til sosialt entreprenørskap, forretningsutvikling og hvordan det offentlige og andre kan bruke nyskapende, små aktører til å skape sosial effekt.

Året oppsummert Les mer om Sosiale Entreprenører på ferd.no

Her kan du laste ned «Ferds årsregnskap for 2019».