Ekstern Forvaltning

Hovedpunkter

Avkastningen til området var 14,1% målt i USD

28 av 29 fond hadde positiv avkastning, og beste fond endte opp 55%

Ytterligere midler allokert til det asiatiske aksjemarkedet

1/3

Markedet

2019 ble et meget sterkt år for de fleste aktivaklasser, selv om man korrigerer for den meget svake avslutningen på 2018. Den globale aksjemarkedsindeksen (MSCI All Country) steg 26,6% målt i USD i 2019. Dersom man ser de siste to årene under ett, endte den samme indeksen opp 14,7% samlet sett, tilsvarende en årlig avkastning på 7,1%.

Det var særlig to temaer som preget markedet i 2019; en revurdering av forventningene til den amerikanske sentralbankens pengepolitikk, samt handelskonflikten mellom USA og Kina.

Etter å ha satt opp rentene fire ganger i 2018 som følge av sterke makroøkonomiske data, snudde den amerikanske sentralbanken, og gjennomførte tre rentekutt i 2019. Den ekspansive pengepolitikken bidro til et sterkt år for renter, hvor amerikanske 10-årige renter falt 77 bps, noe som ga 5,25% avkastning i den tilsvarende futures-kontrakten. Rentene falt også i Europa. Tyske 10-årige renter falt 43 bps, og endte 2019 med en rente på negative 19 bps. I de europeiske middelhavslandene falt rentene ytterligere, med italienske og greske renter ned henholdsvis 1,3 og 2,9 prosentpoeng som følge av investorers enorme etterspørsel etter renter. Den kraftige rentebevegelsen ga ytterligere støtte til prisutviklingen i aksjemarkedene. Amerikanske og europeiske aksjer steg henholdsvis 31,5% (S&P 500) og 29,3% (Eurostoxx 50).

Handelskonflikten mellom USA og Kina eskalerte i mai måned, hvor USA introduserte importtoll på ytterligere 200 milliarder USD av kinesiske varer. Kina svarte med en tolløkning på 60 milliarder USD av amerikanske varer, hvorpå Trump svarte med å svarteliste den kinesiske mobil- og telekomprodusenten Huawei. Situasjonen roet seg utover høsten, og i desember ga Trump en sterk indikasjon om at en første fase av en handelsavtale ville bli underskrevet på nyåret. Det kinesiske aksjemarkedet (MSCI China) steg 23,5% i 2019, etter å ha steget hele 8,3% på uttalelsene fra Trump i desember.

Storbritannias utmelding av EU og det politiske klimaet i Italia bidro tidvis til økt markedsuro, men budsjettforhandlingene mellom Italia og EU løste seg på forsommeren, og Boris Johnson i Storbritannia fikk et klart flertall og et tydeligere mandatet for en utmelding av EU i valget i desember.

Oljeprisen (brent) steg 22,7% (+12,2 USD per fat) som en følge av et noe mer positivt sentiment mot den globale veksten, samt på uroligheter i Midt-Østen, med direkte angrep på et saudiarabisk oljeraffineri og et økt spenningsnivå mellom USA og Iran. Til tross for et relativt sterkt år for olje, endte Oslo Børs «kun» opp 16,5% i 2019, men ser man 2018 og 2019 under ett, så var avkastningen 6,9% pr år – like bak den globale aksjeindeksen.

Aktivitet og resultater

Hovedformålet med forretningsområdet er å komplementere Ferds direkteinvesteringer gjennom investeringer i alternative strategier, andre aktivaklasser og en annen geografisk eksponering. De fire mandatene har ulike risikoprofiler og diversifiseringsegenskaper. Relative Value og Macro mandatene har lav markedssensitivitet, mens vi gjennom Global Fund Opportunities unytter vår fleksibilitet og forutsigbarhet til å gjøre attraktive investeringer i lommer av kapitalmarkedene med begrenset konkurranse. I Global Equities mandatet er målet å oppnå meravkastning over tid i kombinasjon med en markedseksponering som komplementerer Ferds totalportefølje.

Forretningsområdets fire mandater hadde en samlet avkastning på 14,1% målt i USD for året.

Relative Value mandatet endte opp 10,7%, og hvor fondenes avkastning var i intervallet 3,4% til 18,1%. Den største investeringen var i likhet med fjoråret også den som hadde høyest avkastning i 2019. Resultatet for makromandatet ble en liten gevinst på 13,7 MNOK, og hvor markedsbevegelser i august bidro til at ett av fondene hadde negativ avkastning i 2019.

Forvaltningskapitalen til Global Equities mandatet økte ytterligere i 2019, med en ny allokering på 250 MNOK i desember. Mandatet hadde en avkastning på 20,2% i 2019, som var 6,8% høyere enn hva fondenes nettoeksponering mot de respektive markedene i løpet av året skulle tilsi. Mandatet består av både aksjefond og hedgefond, og hvor nettoeksponering mot markedet i hovedsak består av eksponering mot Asia. Markedsindeksen MSCI Asia Pacific ex Japan steg 19,2% i 2019.

Global Fund Opportunities hadde et meget sterkt år, opp 23,2% målt i USD. Alle fondene i mandatet bidro positivt, men hvor den største investeringen hadde et særlig sterkt år.

Allokering

Det ble allokert 177 MNOK ut fra de fire mandatene i 2019. I Relative Value mandatet ble det allokert ut 26 MNOK, som følge av at et av fondene distribuerte årets avkastning på årsslutt til samtlige investorer. I Macro mandatet valgte vi å innløse et fond i juli, samtidig som mandatet også har et fond som returnerte fjorårets gevinst på årsslutt, slik at det totalt ble returnert 322 millioner kroner til konsern fra mandatet i løpet av året.

I Global Equities mandatet var vi i en innløsningssykel for et av hedgefondene, samtidig som det ble allokert 250 millioner NOK i desember til asiatiske aksjefond. Netto ble det tilført mandatet 144 millioner kroner.

I Global Fund Opportunities mandatet var det både kapitaltrekk og tilbakebetalinger, med en netto innbetaling på 27 MNOK. Vi kommiterte til to nye fond i dette mandatet i første halvdel av året.

Ved utgangen av 2019 var forvaltningskapitalen til de fire mandatene 4,8 milliarder NOK og plassert hos 18 ulike forvaltere.