Konsernsjefen har ordet

I en verden i kontinuerlig endring er evnen til omstilling og nytenkning avgjørende for å lykkes.  Dagens klimautfordringer krever reelle endringer i de fleste industrier, selskaper, for enkeltindivider og for oss som investor.

I 2017 satte vi bærekraft tydelig på vår agenda, både på konsernnivå og i alle våre forretningsområder. I dag gjør vi en helhetlig vurdering av bærekraft i alle våre investeringsbeslutninger. For oss handler det både om dagens forretningsmodeller, men også om hvordan vi som aktiv eier, kan være med å legge til rette for at de riktige langsiktige og bærekraftige beslutningene blir tatt i tilknyttede virksomheter. Selv om vi har vært bevisste på å løfte frem problemstillingene, har vi fortsatt en vei å gå, og vi vil fortsette å utfordre oss selv på hvordan vi integrerer bærekraft i hele vår virksomhet på en mer systematisk og aktiv måte.

Dagens klimautfordringer krever reelle endringer i de fleste industrier, selskaper, for enkeltindivider og for oss som investor.

Ferd leverte i 2019 et solid resultat i sterke markeder, med en samlet avkastning på 12%. Det er gledelig at alle våre forretningsområder leverte avkastning på over 10%, men like viktig er arbeidet bak og hvordan vi som eier og partner over tid bidrar til den langsiktige utviklingen av våre selskaper og forretningsområder.

Ferd leverte i 2019 et solid resultat i sterke markeder, med en samlet avkastning på 12%. Det er gledelig at alle våre forretningsområder leverte avkastning på over 10%.

Den underliggende utviklingen i de private selskapene i Ferd Capitals portefølje var god. For fjerde året på rad økte det samlede driftsresultatet fra våre selskaper og i 2019 endte det for første gang på over 3 milliarder kroner. Fjord Line og Interwell var igjen to av de mest positive bidragsyterne til denne resultatforbedringen. Det var også spesielt godt å se at Aibel styrket sin posisjon innen havvind. Mestergruppen fortsatte reisen mot å bli et av Nordens ledende byggevarekonsern og gikk i fjor inn i det svenske boligmarkedet gjennom oppkjøpet av XL-BYGG i Sverige. Vi gjorde en ny privat investering i HR-teknologi selskapet Simployer (tidl. Infotjenester) som tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av medarbeidere gjennom beslutningsstøtte, HR-systemer og opplæring. Vi ser frem til å jobbe videre med Simployer for å gjøre selskapet enda bedre rustet for vekst og utvikling.

I den børsnoterte porteføljen til Ferd Capital var resultatene mer varierte. Etter en eierperiode på fire år og kraftig vekst i Scatec Solar, valgte vi å realisere investeringen med en solid gevinst i desember 2019. Andre selskaper hadde en svakere utvikling, eksempelvis XXL som falt kraftig i løpet av året. Vi følger aktivt den krevende perioden som sportsbransjen nå er inne i. I 2019 fikk Ferd et styremedlem i det britiske børsnoterte selskapet Benchmark Holdings, og vi jobber nå aktivt med å utvikle selskapet videre til en ledende aktør innen fiskehelse.

Ferd Invests avkastning var i 2019 på 10%, et godt resultat i absolutte termer, men likevel betydelig bak den nordiske indeksen porteføljen har som mål å slå over tid. Vi har ansatt et nytt team i løpet av året og er veldig fornøyd med å ha tiltrukket oss to meget erfarne medarbeidere som passer godt inn i Ferd. De har utarbeidet en ny strategi for å levere solide resultater over tid på deres investeringsmandat for det nordiske aksjemarkedet.

Ferd Ekstern Forvaltning leverte solide resultater med en samlet avkastning på 14% målt i USD. Spesielt gledelig var utviklingen for mandatene Global Equity (aksjefond og aksjehedgefond) og Global Fund Opportunities (illikvide nisjefond) som begge var opp over 20%. Gjennom 2019 økte vi eksponeringen i Asia ved å plassere ytterligere 250 millioner kroner i fem aksjefond. I tillegg til å utvide eksponeringen geografisk vil vi fremover dreie porteføljen mot økt egenkapitaleksponering.

2019 var et aktivt år for Ferd Eiendom, med flere spennende prosjekter både innen bolig og næringseiendom. Avkastningen for året endte på nesten 18%, som er nok et solid resultat for området. Ferd Eiendom har over lang tid hatt tydelig fokus på bærekraft i utformingen av nye prosjekter. Eksempler på dette er grønn mobilitet som er introdusert for kontorbygget i Brynsveien 14 og vår første grønne finansiering for det nyoppførte kontorbygget Asker Tek.

På Ensjø er prosjektet med å transformere området fra industri- til boligområde inne i en avsluttende fase, og sammen med partnere har Ferd nå utviklet 1350 boliger i Tiedemannsbyen. Fremover er ambisjonen i større grad å utnytte Ferds posisjon til å bli en enda tydeligere bidragsyter til bærekraftig byutvikling. En stor mulighet til nettopp dette er NRKs eiendom på Marienlyst, et prosjekt som har fått ekstra stor oppmerksomhet i Ferd gjennom 2019. Det er lagt ned betydelig innsats og ressurser i organisasjonen, og vi er stolte over å være valgt til å utvikle Marienlyst til en enda mer skapende og inkluderende del av Oslo by. Vi ser frem til å ta fatt på dette spennende arbeidet og vil jobbe hardt for at prosjekt LYST skal bli et flott sted å bo, jobbe og besøke.

Vi er stolte over å være valgt til å utvikle Marienlyst til en enda mer skapende og inkluderende del av Oslo by.

I 2019 utvidet vi vår satsning innenfor impact-investeringer, det vil si investeringer i tidlig-fase selskaper og fond med kommersielt potensial som samtidig har en positiv effekt på FNs bærekraftmål. Vi gjennomførte i slutten av året en spennende plattforminvestering i Antler, et globalt venture capital fond som spesialiserer seg på impact startup selskaper. Vi vil fremover gjøre flere investeringer i dette segmentet, enten gjennom fond eller andre typer partnerskap hovedsakelig innen sektorene fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi.

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) feiret i 2019 tiårsjubileum for Sosentkonferansen, denne gangen med effektkontrakter som tema. Effektkontrakter er en ny finansieringsmodell som gir mulighet for å teste ut nye løsninger gjennom et samarbeid mellom offentlig sektor, investorer og sosiale entreprenører, et viktig virkemiddel for økt sosial innovasjon. FSE, Trygg av Natur og Lier Kommune signerte i 2019 en effektkontrakt med mål om å øke livsmestring hos ungdomsskoleelever. FSE har i 2019 gjort flere egenkapitalinvesteringer hvor Ferds kompetanse som aktiv eier også kommer til nytte for de sosiale entreprenørene.

Samlet sett er jeg godt fornøyd med utviklingen i Ferd. Resultatene for 2019 er robuste, men heller ikke mer enn de bør være i et år med sterke finansielle markeder. Det som gjør meg fornøyd, er den underliggende utviklingen i mange av selskapene våre samt evnen organisasjonen har til å fornye seg. Vi står i dag sterkere med en fremtidsrettet organisasjon og betydelig finansiell kapasitet, klare til å gjøre nye investeringer og utøve aktivt eierskap i våre selskaper på en bærekraftig måte.

Morten Borge

Konsernsjef

Morten Borge