Sosiale Entreprenører

Hovedresultater

Effektkontrakter er satt på kartet i Norge. Norges første effektkontrakt ble inngått og Effektkontrakter var også tema på årets SosEnt-Konferanse

iMal ble Årets Sosiale Entreprenør

Vi har laget podcast! Hør 10 episoder om sosialt entreprenørskap på Impactpodden

Impact Startup (tidligere Social startup) har opprettet samarbeid med organisasjoner i Sverige, Danmark og Finland.

1/4

Oppsummert

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som kan vise målbare sosiale resultater, og bidrar til å styrke deres marked. Ferd SE bidrar med nettverk, kompetanse og kapital til selskapene gjennom et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner.

I 2019 har vi opplevd en ytterligere modning av Sosent-feltet. Norges første effektkontrakt ble inngått mellom Ferd SE, Trygg av natur og Lier kommune. På årets SosEnt-konferanse var nettopp effektkontrakter på dagsorden og vi samlet deltakere fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til sosiale entreprenører, i alt 250 mennesker. Vi har også hatt et sterkt fokus på impact management i året som har gått. Økt samarbeid med de nordiske landene gir økt kompetanse innen impact management, noe som er viktig for at selskapene vi jobber med skal bli enda bedre til å måle og styre etter den sosiale effekten de skaper.

Portefølje

I 2019 videreførte Ferd SE samarbeidet med våre innovative selskaper. I løpet av året har porteføljen fått en overvekt av egenkapitalinvesteringer kontra støtte gjennom tilskudd. Det gleder oss at våre sosiale entreprenører ønsker å ha med Ferd SE på laget, ikke bare som støttespiller, men også som medeier. Det er tydelig at den voksende trenden der både private og institusjonelle investorer søker sosial effekt i tillegg til tradisjonell fortjeneste, har modnet ytterligere.

Ved utgangen av 2019 hadde Ferd SE 10 selskaper i porteføljen (Atlas, Auticon, Barnas Plattform,  Gammel nok, Generasjon M, Medarbeiderne, Mestringsguiden, Motitech, No Isolation, Unicus) og en fondsinvestering (SKF Invest). Ferd SE gjorde en ny egenkapitalinvestering tidlig på året i Mestringsguiden, og økte vår eierandel i Unicus på høsten.

Ferd SE har kjøpt seg inn i Mestringsguiden som er en sosial entreprenør som hjelper mennesker med flyktningbakgrunn å få en jobb og dermed bli økonomisk uavhengige. Mestringsguiden driver matboden Aleppo Bahebek på Vippa, og restauranten Injera Palace og kafeen Frodig på Grønland. Selskapet driver også Inshalla catering som leverer syrisk og eritreisk mat fra både Aleppo Bahebek og Injera Palace.

Vi har økt vår eierandel i Unicus. De tilbyr høykvalitets IT-tjenester innen utvikling, test, kvalitetssikring og data science. Det spesielle med selskapet er at alle deres konsulenter har Asperger. I Unicus blir konsulentenes unike egenskaper en konkurransefordel fremfor en samfunnsutfordring. Unicus har i løpet av året skalert sin virksomhet i Sverige og åpnet kontor i Finland. Selskapet var et av våre første selskap med støtte i form av kompetanse, nettverk og tilskudd de første tre årene. Nå er de 60 ansatte.

Markedet

Ferd SE har lenge jobbet for å gjøre det lettere for de sosiale entreprenørene å nå ut til sine kunder. Sentralt i dette arbeidet er dialogen med ulike offentlige instanser og kommuner. Vi opplever stort engasjement for verdiskapingen de sosiale entreprenørene representerer, men får også erfare hva som gjør det vanskelig for kommuner og andre å benytte innovative og små leverandører. En av de mest spennende nyhetene på dette området i 2019 var at Norge fikk sin første effektkontrakt. I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål, og blir tilbakebetalt av det offentlige dersom målene nås. Myndighetene betaler kun hvis de avtalte resultatene oppnås og investoren får tilbakebetalt kun dersom samfunnet tjener på det. I Lier-kontrakten inngikk Trygg av natur, Lier kommune og Ferd sosiale entreprenører en avtale hvor det kortsiktige målet er å øke livsmestring og motivasjon, samt å redusere stress. På lengre sikt er målet redusert frafall i videregående skole. Ferd finansierer prosjektet, Trygg av natur gjennomfører, og Lier kommune tilbakebetaler Ferd halvparten av investeringen dersom avtalte resultater oppnås. I tillegg lærer kommunene underveis og viderefører tilbudet dersom det viser seg å fungere som forventet. Ferd SE ønsker med dette å prøve ut en nyskapende løsning som vi har tro på vil skape gode resultater og føre til lavere frafall i videregående skole.

En av de mest spennende nyhetene på dette området i 2019 var at Norge fikk sin første effektkontrakt. I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål, og blir tilbakebetalt av det offentlige dersom målene nås.

På årets SosEnt-Konferanse var det nettopp effektkontrakter som var tema. Vi opplevde stor interesse og nysgjerrighet til tross for at dette temaet, sammenlignet med temaer på tidligere konferanser, var smalt. Konferansen var en suksess og deltakerne fikk høre på gode foredragsholdere fra hele Europa.

Vi har også videreført arbeidet med regionale møteplasser for å legge til rette for samskaping mellom kommuner, sosiale entreprenører, private bedrifter og ideell sektor. Fire regionale møteplasser ble gjennomført i samarbeid med KS, Innovasjon Norge og SoCentral.

Impact Startup

Impact StartUp (tidligere Social Startup) er et skreddersydd program for å bidra til at nystartede entreprenører med dobbel eller trippel bunnlinje skal bli økonomisk bærekraftige på et tidligere tidspunkt enn de ville blitt uten deltakelse i programmet. Siden i fjor er det inngått et nordisk samarbeid med Den sociale kapitalfond i Danmark (SKF), Prosper i Sverige og Arvoliitto i Finland. 90 selskaper søkte om å få være med på programmet, 30 ble plukket ut til å delta på bootcamp med tre intensive dager med forretningsutvikling, og 10 selskaper fikk delta i et 6-måneders akseleratorprogram. Sammen med hver sin forretningsutvikler jobbet de «skulder ved skulder» og deltok på 3 camper der dypdykk i kunder, økonomi, sosial effekt, og administrasjon var sentrale tema. Selskapene hadde god utvikling på veien til å bli bærekraftig på deres doble eller triple bunnlinjer.

Organisasjon

Ferd SE bestod i 2019 av seks årsverk fordelt på seks ansatte frem til sommeren og fem etter sommeren. En ansatt valgte å slutte før sommeren, og en gikk i fødselspermisjon etter sommeren. Vikar ble ansatt fra august og en nyansatt kommer våren 2020 slik at teamet igjen blir fulltallig. Til tross for noe lavere bemanning enn normalt, har vi klart å utgjøre en forskjell og sette tydelige spor.

Fremtidsutsikter

Effektkontrakter er satt på kartet og vi har tro på at det vil bli inngått flere effektkontrakter med det offentlige i tiden som kommer, også med andre investorer på laget. Vi vil fortsatt sette impact management-arbeidet med de sosiasle entreprenørene våre høyt og vil også se på nye tekniske løsninger for hvordan vi på en oversiktlig og god måte kan jobbe med og dokumentere sosial effekt. Vi vil bidra til at markedet for sosiale entreprenører modnes ytterligere, og da spesielt i offentlig sektor, fordi mange av entreprenørene vi er i kontakt har gode løsninger på problemer som er for store til at det offentlige klarer å løse dem alene.

Effektkontrakter er satt på kartet og vi har tro på at det vil bli inngått flere effektkontrakter med det offentlige i tiden som kommer, også med andre investorer på laget.