Oppsummering av Ferds 2019 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 35,0 milliarder kroner (31,4 milliarder kroner per 31.12.2018). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 12,2 prosent. Alle forretningsområdene oppnådde en positiv avkastning i 2019 på over 10 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, ble 3,8 milliarder kroner.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble 16,3 prosent. Ferd Capitals privateide investeringer hadde samlet en meget god verdiutvikling i fjor, avkastningen på disse investeringene var 19,1 prosent. Ferd oppnådde en avkastning på 17,6 prosent på eiendomsporteføljen. God utvikling for Ferd Eiendoms boligprosjekter var den viktigste årsaken til resultatet. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en samlet avkastning på 14,0 prosent (målt i USD) for deres fire mandater, for tre av mandatene var resultatene gode både i absolutt og relativ forstand. For Ferd Invests nordiske børsportefølje ble avkastningen 10,3 prosent, et resultat som er lavere enn indeksen porteføljen måles mot.

I 2019 fikk Ferd innbetalt 4,2 milliarder kroner i realisasjoner og utbytter. I fjor realiserte vi investeringen i Scatec Solar og fikk betydelige utbytter i fra de privateide porteføljeselskapene. I sum ble det investert 2,0 milliarder kroner. De største investeringene ble gjort i Ferd Capitals børsnoterte selskaper.

I 2020 har vi investert i Marienlyst-tomten og HR-selskapet Simployer. Ferd har kjøpt NRKs hovedkontor på Marienlyst, et prosjekt vi har kalt Lyst. Dette vil bli vår største enkeltinvestering hittil. Ferd vil fortsatt ha en betydelig likviditet og investeringskapasitet fremover.

Ved årsskiftet hadde Ferd en bankbeholdning og pengemarkedsfond på til sammen 3,9 milliarder kroner som utgjorde over 11 prosent av den verdijusterte egenkapitalen. Verdien av de børsnoterte aksjene, aksjefond og likvide hedgefond var 8,9 milliarder kroner, i sum var Ferds likviditet og likvide investeringer 12,8 milliarder kroner per 31.12.2019. I tillegg hadde vi utrukkede lånerammer på til sammen 6,9 milliarder kroner.

Fordeling av Ferds verdijusterte egenkapital per 31.12.2019:

Ferd Capital

Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med porteføljeselskapene i eierperioden for å sikre best mulig verdiutvikling. Forretningsområdet har tre mandater: Privateide selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. I Special Investments mandatet kan det investeres i de fleste delene av kapitalstrukturen, og det er ingen krav til eierandeler eller innflytelse. Ferd Capitals privateide investeringer per 31.12.2019 var Elopak, Aibel, Interwell, Mestergruppen, Brav, Fjord Line, Mnemonic, Fürst og Servi. De største børsnoterte investeringene var Benchmark Holdings og Nilfisk. Investeringen i Simployer (tidligere Infotjenester) ble gjennomført i januar 2020.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje av privateide og børsnoterte investeringer ble 16,3 prosent i fjor. For nesten alle de privateide selskapene var det en resultatforbedring i fjor sammenlignet med 2018. Elopak og Interwell var de selskapene som bidro mest til verdiutviklingen. For de børsnoterte investeringene var avkastningen høyest på Scatec Solar. Ferd Capitals tre porteføljer ble per 31.12.2019 verdsatt til 18,5 milliarder kroner.

Ferd Capitals investeringer var fordelt som følger mellom de tre mandatene per 31.12.2019:

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor. Forretningsområdet utvikler boligprosjekter, kontorbygg og lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer samt forvaltning av forretningsområdets kontor- og kombinasjonsbygg.

Avkastningen på porteføljen ble 17,6 prosent. Boligprisene i Oslo steg med 5,5 prosent i 2019, mens yielden for næringseiendom hadde en marginal nedgang. Ferd Eiendom hadde god avkastning både på boliginvesteringer og næringseiendommene. Årsakene til avkastningen var god utvikling i de fleste av enkeltprosjektene og verdistigningen på eiendommene.

Ferd Eiendoms verdijusterte egenkapital ble målt til 2,9 milliarder kroner per 31.12.2019.

Eiendomsporteføljen per 31.12.2019 fordelt mellom segmentene:

Ferd Invest

Ferd Invest er en finansiell investor som investerer i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Målsetningen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks. Ferd Invests mandat har ikke begrensninger med hensyn til allokeringer mellom land og sektorer. Porteføljen er konsentrert, og avkastningen forventes i perioder å avvike betydelig fra referanseindeksen.

I 2019 ble det ansatt et nytt team i Ferd Invest. I løpet av fjoråret ble det utarbeidet en ny strategi. Ferd Invest vil fremover i hovedsak fokusere på selskaper med en høyere markedsverdi og ha mer likvide aksjer i porteføljen enn tidligere.

I fjor var markedsutviklingen meget god på de nordiske børsene. Ferd Invest fikk i 2019 en avkastning på 10,3 prosent.

De største investeringene i porteføljen ved årsskiftet var Novo-Nordisk, Lerøy Seafood, Essity, Hexagon og ISS. Per 31.12.2019 var Invest-porteføljen på 3,4 milliarder kroner

Porteføljen hadde per 31.12.2019 følgende fordeling mellom de nordiske børsene:

 

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning har de fire mandatene Relative Value, Macro, Global Equity og Global Fund Opportunities. Målet med porteføljene er å oppnå en god risikojustert avkastning over tid, både sammenlignet med relevante markeder og i absolutt forstand.

Porteføljene hadde en samlet avkastning på 14,0 prosent, porteføljene måles og følges opp i amerikanske dollar. Relative Value og Global Equity porteføljene hadde en god avkastning sammenlignet med deres relevante markeder. Global Fund Opportunities mandatet hadde et meget godt år; opp 23,2 prosent. Alle fondene i mandatet bidro positivt, mens den største investeringen hadde en svært god utvikling. For Macro-mandatet var avkastningen lavere enn referanseindeksen denne porteføljen måles mot. Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer per 31.12.2019 var 4,8 milliarder kroner.

Forretningsområdet hadde per 31.12.2019 følgende fordeling mellom mandatene:

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører med målbare sosiale resultater og bidrar til å styrke deres marked. FSE bidrar med nettverk, kompetanse og kapital til selskapene i et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. FSE ser etter sosiale entreprenører med en forretningsmodell som i tillegg til å gi gode sosiale resultater, også kan gi et økonomisk overskudd på sikt. Dette fordi økonomisk bærekraft best sikrer mulig skalering av de sosiale resultatene.

Norges første effektkontrakt ble inngått mellom FSE, Trygg av natur og Lier kommune. I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål og får tilbakebetalt av det offentlige dersom målene nås. Ferd har finansiert effektkontrakten, Trygg av natur gjennomfører prosjektet og Lier kommune tilbakebetaler Ferd halvparten av det finansierte beløpet dersom de avtalte resultatene oppnås.

Ved utgangen av 2019 hadde FSE 10 selskaper i porteføljen og en fondsinvestering. FSE gjorde en ny egenkapitalinvestering tidlig på året i Mestringsguiden (en sosial entreprenør som hjelper mennesker med flyktningbakgrunn), og de økte Ferds eierandel i Unicus på høsten. Unicus jobber med testing av IT-systemer, men ansetter bare konsulenter med Aspergersyndrom.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består hovedsakelig av en bankbeholdning og pengemarkedsfond samt investeringer i fond kjøpt i annenhåndsmarkedet og eksternt forvaltede private equity fond.

Ferd fikk utbetalt 300 millioner kroner fra disse to porteføljene i 2019. I øvrig virksomhet inngår også konsernkostnader og resultatet av de finansielle instrumentene som benyttes for å håndtere Ferds valutaeksponering. Ferd hadde for fjoråret sett under ett  små omregningsdifferanser.